11 soruda konkordato
13 Kasım 2018 Salı
Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş.Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara
11 soruda konkordato
11 soruda konkordato

Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş. Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara verilen isim anlamına geliyor. Hukuken karşılığı ise borçlarını ödeyemeyecek durumda olan şirketlerin iflas etmemek için borçlarını komiser nezaretinde belli bir süre içinde ödemeye çalışmaları süreci. İşte 11 soruda konkordatoyla ilgili merak edilen her şey!

Konkordato konusunda deneyimli Avukat Cenk Akdoğan sozcu.com.tr okurları için 11 soruda konkordatoyu anlattı:

1-Konkordato Nedir ?

Konkordato borçlarını zamanında ödemeyen veya ödememe riski bulunan şirketlerin süre istemek veya tenzilat yapılmak suretiyle muhtemel bir iflastan kurtulmak için şirket merkezinin bağlı bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmasına verilen addır.

2- Konkordatoyu Kimle Talep edebilir ?

a-Şahıs firmaları,
b-Sermaye şirketleri , kooperatifler, dernekler , vakıflar
c- Alacaklılar
d- Şahıslar

3- Konkordato İsteme Koşulları Nedir ?

Şahıs firmaları için öncelikli koşul vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyecek veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunmaktır.

4- Konkordato ile Ne Talep edilebilir ?

a-Borçlarını ödeyebilmek için alacaklılarından indirim yapması,
b-Borçlarını ödeyebilmek için alacaklarının zamana yayılmasını,
c-Borçlarını ödeyebilmek için hem indirim ve hem de zaman talep edebilir.

5- Konkordato İlan edince Ne Olur ?

Borçlu aleyhine devletin alacakları dahil icra takibi yapılamaz, yapılanlar durur.

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamaz.

Rehinli mallar hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir.

SGK, vergi borcu ve sair her türlü kamu alacağı tedbir kapsamındadır.

Teminat mektuplarının paraya çevrilmesi önlenebilir.

Leasing ile alınan malların iadeleri durdurulabilir.

Borçlu şirket aleyhine olan sözleşmeler fesh edilebilir.

6- Geçici Konkordato Mühleti Nedir ?

Konkordato talebi üzerine mahkeme üç aylık geçici mühlet verir.

Gerekli görüldüğünde 2 ay daha uzatılabilir. Konkordato sürecinde şirkete üç kişiye kadar bir geçici konkordato komiseri görevlendirir.

Geçici mühlet süresinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.

Kesin mühlet kararı ile beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda 7 alacaklıyı geçmeyecek, bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

Borçlu uzatma talebinde bulunursa; komiserin de görüşü alınarak kesin mühlet uzatılabilir.

7- Konkordato Komiseri Ne Yapar ?

a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

8- Alacaklılar Kurulunun Görevleri Nedir ?

Komiserin faaliyetlerine nezaret eder;
Komisere tavsiyelerde bulunabilir,
Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.
Komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir.
Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir

9- Konkordato Süresi Ne Kadardır ?

Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma ile birlikte 18 ay kesin süre konkordato süresi, sonuç olarak konkordato uzatmalarla birlikte 23 aylık bir süreyi kapsayabilir. Mahkeme süreleri uzatmadığı takdirde toplam süre 1 yıl 3 ay olacaktır.

Bu süreler ile borçların ödenme vadeleri farklılık gösterebilir.

10- Borçlunun Mali Durumu Düzelirse Ne Olur ?

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin , kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen kesin mühletin kaldırılmasına ve konkordato talebinin reddine karar verilir.

11- İflasa Nasıl Karar Verilir ?

İflasa tabi borçlu bakımından kesin mühletin verilmesinden sonra komiserin yazılı raporu sonucunda talebin reddine ve borçlunun iflasına resen karar verir.


‘KİM TALEP EDİYOR İYİ İNCELENMELİ’

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu konkordato ilanlarında incelemelerin iyi yapılması gerektiğini bazı şirketlerin hileli iflas uygulamalarını hatırlatırcasına konkortadoyu kullandıklarını yazdı.

Muratoğlu, “Batanlar da var batmış numarası yapanlar da var… Konkordato iş insanlarına geniş imkanlar tanıyor. Borçlar yapılandırılıyor, krediler rahatlıyor. Bazı durumlarda fatura alacaklıya çıkıyor olabilir” diye konuştu. (mumay@sozcu.com.tr)
15- Bu Bölümde ; Soru - Cevap Bölümüne Geçilerek Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verildikten Sonra Toplantı Sona Erdi.
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...
Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek.
Konya SMMM Odası düzenlediği “Ticari Ahlak” Konulu Seminerde meslektaşları bir araya getirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Saffet KÖSE’nin katılımı ve sunumlarıyla başarıyla tamamlandı.
Köşemi takip eden okurlarımızın çok yakından bildiği gibi, konkordatoda yapılan son değişiklikler üzerine “Bankacılık lobisi konkordatoyu bitirdi” başlıklı yazım bu köşede 25 Aralık 2018'de yayımlanmıştı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Özet: Mahkeme, makul güvence veren denetim raporunun Bağımsız denetim teknikleri uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenme ve değerlendirme yapılarak hazırlanmadığı,
Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti.
"Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleğinde Geleceğe Bakış; Sorunlar ve Fırsatlar" Konusunu Masaya Yatırdı.