Bağımsız Denetim, Objektif, Laik Ve Bilimsel Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.
27 Aralık 2019 Cuma
Bizler, Anayasasının 2.maddesinde; “... başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan , ....
Bağımsız Denetim, Objektif,  Laik Ve Bilimsel  Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.

Bağımsız Denetim, Objektif,  Laik Ve Bilimsel  Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.


Bizler, Anayasasının 2.maddesinde; “... başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan , demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmü olan ülkede yaşayan MUHASEBECİLERİZ.

Hukukun normlar hiyerarşisine göre , Yönetmelik, Tüzüğe; Tüzük KHK’ye; KHK, Kanun’a,  Kanun, Uluslararası Sözleşmelere ve Anayasa’ya  uymak zorundadır.
Bu temel hukuki yaklaşımdan hareketle, ülkemizde düzenlenen her türlü düzenlemelerin bu hukuksal normlara ve hiyerarşiye uyması zorunludur.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) tarafından 14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için İslami Esaslara göre Ayrı Etik kuralların yayınlanması laik, demokratik hukuk devleti ve ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ve Anayasanın laiklik ilkesini yok saymaktır.

Faizsiz Finans Kuruluşları için hali hazırda yürürlükte bulunan Etik Kurallar dururken ve hiç gereği yokken, İslami esaslara atıfta bulunarak “Fıkhi ilke Ve Kurallara” göre düzenleme yapmak tekçi ve diğer inançtan meslektaşlarımızın, sözleşme yapma ve mülkiyet hakkını gasp etmektir. Bu durum Uluslararası sözleşmeler ve yürürlükteki Anayasamıza aykırı bir durumdur.

Kaldı ki; yürürlüğe koyulan bu “etik kurallar” hem denetçiler hem de denetlenen sermaye kuruluşlarının kusurlarına ilişkin hukuki bir yaptırım içermekten uzak olup, denetim görevini üstlenecek olanların ihlas, takva ve Allah korkusuyla davranmasını belirleyici hale getirmekle esasen yasal yaptırımı ya da hesap vermeyi bir bilinmeze bir başka ifade ile ahirete ertelemektedir. Bir yandan hukuki düzenlemelere şeriat hükümlerini dahil ederek laikliği tümüyle yok etmenin yolları açılmaya çalışılırken, diğer yandan “faizsiz finans kuruluşlarının” tümü ile yasal denetim dışına çıkarılma çabası içine girildiği görülmektedir. Dini şal altında amansız bir yağma ve sömürü düzenini sürdüren sermayenin önemli bir kesiminin ihtiyacı olarak gündeme getirilmiş bir düzenlemedir.

Pekala farklı dinsel inanca mensup, veya hiçbir dinsel inanca mensup olmayan Bağımız Denetçi, “bu etik kurallara uymak zorunda değilim” deme hakkına sahiptir. 
Belli bir amaca kilitlenmiş KGK yöneticilerinin,  yürürlükte olan Etik Kuralları, Anayasayı, Uluslararası sözleşmeleri yok sayan bu yaklaşımı yanlıştır ve denetim mesleğini yapan bizler için olumsuz  sonuçlar doğuracaktır. 

Bizler mesleğimizi 3568 sayılı meslek yasamızda çerçevesi çizilen ve ulusal ve uluslararası denetim standartları ile belirlenen evrensel kurallara göre icra ediyoruz.  KGK’den bağımsız Denetim Ruhsatı almış olan Bağımsız Denetçiler aynı zamanda 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş TÜRMOB tarafından ruhsatlandırılmıştır ve üyesidir. 

Bağımsız Denetçinin,  Denetim Ruhsatı alması  için TÜRMOB üyesi olma zorunluluğu vardır. Bu itibarla Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (İFAC) Üyesi olana TÜRMOB’ un yürürlükte bulunan Muhasebe Standartları, etik Kurallar, Bağımsız Denetim için KGK’ nın, Faizsiz Finans  Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin  yürürlükte bulunan Etik Kurallar dururken,  şeri hükümler dikkate alınarak  yayımlanan ve yayınlanmak istenen, kanun ve  Anayasa’ya aykırı hiçbir metni kabul  etmiyoruz. Bu tür dayatmaları, mesleki ilke ve standartlara ve laik yaşama yapılmış bir müdahale olarak görüyoruz.   
         
Tüm bu nedenlerle Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 14.12.2019 tarihinde yayınlanan Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin İslami Esaslara Göre Ayrı Yayınlanan Etik Kurallarla ilgili kararını tanımadığımızı beyan ediyoruz. Ve bu kararın derhal uygulamadan kaldırılmasını istiyoruz.

Ayrıca, bu kararın kaldırılması için tüm MUHASEBE meslek camiasını  tepki vermeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

Yasak savma ve çekingen yaklaşımla değil, bu hukuk tanımaz, tekçi, yok sayıcı, meslektaşı bölen Kamu Gözetim Kurulu üyelerinin şeriat emelleri içeren bu Kurul Kararını gerçekten ret etmek için, TÜRMOB başta olmak üzere tüm SMMM Odalarımızı, mesleki derneklerimizi ve meslektaşlarımızı tepki vermeye çağırıyoruz.

TAM BAĞIMSIZ , DEMOKRATİK, LAİK BİR TÜRKİYE’NİN SONUNA KADAR   SAVUNUCUSU OLACAĞIZ.

BAĞIMSIZ MESLEK DEMOKRATİK TÜRKİYE

İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (İKMH)
(İKMH, Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bileşenidir.)

T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Günlerce yazdık, daha pek çok kişi de yazdı. Basında ve medyada pek çok haber çıktı. İnsanlar neler yapabileceklerini araştırdılar, soruşturdular,
Ticari kazançlarda binek otomobili amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalar Mevcut uygulamada, işletme aktifine kayıtlı
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
Danıştay' ın Nispi Aidatı Kaldırılması Sonrası, Üye aidatları Hakkında Görüşlerini Açıkladı.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ülkemizde bir zamandan bu yana faaliyet gösteren faizsiz finans sektörünü geliştirmek . . . .
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,