Bağımsız Denetim, Objektif, Laik Ve Bilimsel Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.
27 Aralık 2019 Cuma
Bizler, Anayasasının 2.maddesinde; “... başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan , ....
Bağımsız Denetim, Objektif,  Laik Ve Bilimsel  Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.

Bağımsız Denetim, Objektif,  Laik Ve Bilimsel  Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.


Bizler, Anayasasının 2.maddesinde; “... başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan , demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmü olan ülkede yaşayan MUHASEBECİLERİZ.

Hukukun normlar hiyerarşisine göre , Yönetmelik, Tüzüğe; Tüzük KHK’ye; KHK, Kanun’a,  Kanun, Uluslararası Sözleşmelere ve Anayasa’ya  uymak zorundadır.
Bu temel hukuki yaklaşımdan hareketle, ülkemizde düzenlenen her türlü düzenlemelerin bu hukuksal normlara ve hiyerarşiye uyması zorunludur.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) tarafından 14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için İslami Esaslara göre Ayrı Etik kuralların yayınlanması laik, demokratik hukuk devleti ve ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ve Anayasanın laiklik ilkesini yok saymaktır.

Faizsiz Finans Kuruluşları için hali hazırda yürürlükte bulunan Etik Kurallar dururken ve hiç gereği yokken, İslami esaslara atıfta bulunarak “Fıkhi ilke Ve Kurallara” göre düzenleme yapmak tekçi ve diğer inançtan meslektaşlarımızın, sözleşme yapma ve mülkiyet hakkını gasp etmektir. Bu durum Uluslararası sözleşmeler ve yürürlükteki Anayasamıza aykırı bir durumdur.

Kaldı ki; yürürlüğe koyulan bu “etik kurallar” hem denetçiler hem de denetlenen sermaye kuruluşlarının kusurlarına ilişkin hukuki bir yaptırım içermekten uzak olup, denetim görevini üstlenecek olanların ihlas, takva ve Allah korkusuyla davranmasını belirleyici hale getirmekle esasen yasal yaptırımı ya da hesap vermeyi bir bilinmeze bir başka ifade ile ahirete ertelemektedir. Bir yandan hukuki düzenlemelere şeriat hükümlerini dahil ederek laikliği tümüyle yok etmenin yolları açılmaya çalışılırken, diğer yandan “faizsiz finans kuruluşlarının” tümü ile yasal denetim dışına çıkarılma çabası içine girildiği görülmektedir. Dini şal altında amansız bir yağma ve sömürü düzenini sürdüren sermayenin önemli bir kesiminin ihtiyacı olarak gündeme getirilmiş bir düzenlemedir.

Pekala farklı dinsel inanca mensup, veya hiçbir dinsel inanca mensup olmayan Bağımız Denetçi, “bu etik kurallara uymak zorunda değilim” deme hakkına sahiptir. 
Belli bir amaca kilitlenmiş KGK yöneticilerinin,  yürürlükte olan Etik Kuralları, Anayasayı, Uluslararası sözleşmeleri yok sayan bu yaklaşımı yanlıştır ve denetim mesleğini yapan bizler için olumsuz  sonuçlar doğuracaktır. 

Bizler mesleğimizi 3568 sayılı meslek yasamızda çerçevesi çizilen ve ulusal ve uluslararası denetim standartları ile belirlenen evrensel kurallara göre icra ediyoruz.  KGK’den bağımsız Denetim Ruhsatı almış olan Bağımsız Denetçiler aynı zamanda 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş TÜRMOB tarafından ruhsatlandırılmıştır ve üyesidir. 

Bağımsız Denetçinin,  Denetim Ruhsatı alması  için TÜRMOB üyesi olma zorunluluğu vardır. Bu itibarla Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (İFAC) Üyesi olana TÜRMOB’ un yürürlükte bulunan Muhasebe Standartları, etik Kurallar, Bağımsız Denetim için KGK’ nın, Faizsiz Finans  Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin  yürürlükte bulunan Etik Kurallar dururken,  şeri hükümler dikkate alınarak  yayımlanan ve yayınlanmak istenen, kanun ve  Anayasa’ya aykırı hiçbir metni kabul  etmiyoruz. Bu tür dayatmaları, mesleki ilke ve standartlara ve laik yaşama yapılmış bir müdahale olarak görüyoruz.   
         
Tüm bu nedenlerle Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 14.12.2019 tarihinde yayınlanan Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin İslami Esaslara Göre Ayrı Yayınlanan Etik Kurallarla ilgili kararını tanımadığımızı beyan ediyoruz. Ve bu kararın derhal uygulamadan kaldırılmasını istiyoruz.

Ayrıca, bu kararın kaldırılması için tüm MUHASEBE meslek camiasını  tepki vermeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

Yasak savma ve çekingen yaklaşımla değil, bu hukuk tanımaz, tekçi, yok sayıcı, meslektaşı bölen Kamu Gözetim Kurulu üyelerinin şeriat emelleri içeren bu Kurul Kararını gerçekten ret etmek için, TÜRMOB başta olmak üzere tüm SMMM Odalarımızı, mesleki derneklerimizi ve meslektaşlarımızı tepki vermeye çağırıyoruz.

TAM BAĞIMSIZ , DEMOKRATİK, LAİK BİR TÜRKİYE’NİN SONUNA KADAR   SAVUNUCUSU OLACAĞIZ.

BAĞIMSIZ MESLEK DEMOKRATİK TÜRKİYE

İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (İKMH)
(İKMH, Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bileşenidir.)

7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .
“İzaha davet”, verginin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış . . .
Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.
Limited şirket kurucu ortağı ve imza yetkilisi olarak halen görev yapmaktayım. Daha önce SSK'lı olarak prim günüm var.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş yeri kira stopajı, bazı esnaf hizmetleri ve kültürel faaliyetlerde KDV indirimine gidildiğini açıkladı.
Enflasyon oranı ile kira artışı gerçekleştiren kişilerin beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit, Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi ve 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son
Ticari veya mesleki faaliyetler için yapılan kiralamalar, dernek ve vakıflara ait taşınmazların kiralanması ve yabancı devletlere
7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi tatillerde çalışanlar için mesai ücretleri önem taşıyor. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret
Türkiye,15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrasında gelişen olaylar, 2018'de yaşanan rahip Brunson krizi ve en son Mart 2020'de
Ticaret Bakanlığı, 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye yönelik açıklamada bulundu.
Tam da 30 Temmuz tarihli yazınızda tanımladığınız üzere 20 Temmuz'da emekli olmuş hekimim. SGK'da ikramiye alamayacağım söylendi.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomi, sağlık, teknoloji, eğitim gibi birçok faktör etkilemektedir. Fakat son yıllarda dünyada kalkınmanın . . . .