Belediyelerde iç denetçi yok mu?
13 Kasım 2018 Salı
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
Belediyelerde iç denetçi yok mu?
Belediyelerde iç denetçi yok mu?

Nedim Türkmen - Sözcü 

Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Ayrıntılara bakınca; “Bu kadar da olmaz, pes” dediğimiz birçok eleştiri konusu gördük. Bilgi ve görgümüz arttı ama zeka ürünü hiçbir aksiyon göremedik. Kahvede oturan birini alıp belediyeye yerleştirsek, o kişinin de ilk aklına bu yollarla menfaat sağlamak gelirdi.

Belediyelerle ilgili bu tür usulsüzlük ve yolsuzluk tespitlerini Sayıştay raporlarından okuyunca; “Belediyelerde iç denetçi yok muydu?” diye düşündüm. Tabii ki vardı.

VAZO GÖREVİ Mİ GÖRÜYOR?

Belediyelerin iç denetimini iç denetçiler, iç kontrolünü belediye teftiş kurulu, dış denetimini ise Sayıştay yapmaktadır.
İç denetçilerin görev alanları şu şekilde sıralanabilir:
•Risk analizleri doğrultusunda kamu kurumlarının yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesi.
•Kaynakların ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması yönünden incelemelerin yapılması ve önerilerde bulunulması.
•Harcamaların ardından yasal uygunluk denetiminin yapılması.
•Kurumun harcamalarının, mali işlemlere dair karar ve tasarruflarının, amaçlara ve politikalara, programlara, kalkınma planlarına, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi.
•Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetiminin yapılması ve bu konularda önerilerde bulunulması.
•Denetim sonuçlarının kapsamında iyileştirmeler için önerilerde bulunulması ve bunların takip edilmesi.
•Denetim esnasında ya da denetimin sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığı hallerde, durumun ilgili kurumun en üst amirine bildirilmesi.
•Kamu kurumunda üretilen her türlü bilginin doğruluğunun denetlenmesi.
•Üst yöneticiler tarafından lüzum görüldüğü durumlarda performans göstergelerinin belirlenmesinde yardımcı olunması.
•Belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.
•Suç teşkil eden durumların tespitlerinin üst yöneticiye bildirilmesi.

İÇ DENETÇİLER GÖREV YAPAMIYOR…

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda öngörülen iç denetim sisteminin oluşturulması ve iç denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için; iç denetçilerin tarafsız ve bağımsız görev yapmaları şarttır. İç denetçiyi atayan, görevden alabilen ve denetim plan ve programlarını onaylama gibi yetkilere sahip belediye başkanı karşısında, iç denetçiyi güvence altına alacak ve koruyacak bir yapı kurulamamıştır.

Bugün itibarıyla belediyelerde iç denetçi kadroları boş. Dolu olanlar da ise denetim faaliyetleri ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmede yetersiz oldukları, özellikle belediye teftiş kurulları ile görev çatışması yaşadıkları, belediye başkanlarının iç denetim sisteminin kurumsal yapıdaki yerini kavrayamadığı açık bir şekilde görülmektedir. Bu durum, iç denetçi olarak görevlendirilen yetkin kişileri atıl ve etkisiz eleman durumuna düşürmüştür.

Belediye başkanları, yıllık yayınlayıp güvence beyanları ile imza altına aldıkları faaliyet raporu ile hesap vermiş olmaktadırlar. Bu raporlar üzerine bir hesap sorma mekanizması maalesef mevcut değildir. Hal böyle olunca, belediye başkanlarının iç denetim sisteminin etkin çalışmasını sağlama konusunda, motivasyonları olmamaktadır.

Sayıştay raporları vesilesi ile tanık olduğumuz; usulsüzlük ve yolsuzlukların asgariye indirilmesini teminen, iç denetim sisteminin gözden geçirilmesinde büyük fayda vardır.
15- Bu Bölümde ; Soru - Cevap Bölümüne Geçilerek Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verildikten Sonra Toplantı Sona Erdi.
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...
Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek.
Konya SMMM Odası düzenlediği “Ticari Ahlak” Konulu Seminerde meslektaşları bir araya getirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Saffet KÖSE’nin katılımı ve sunumlarıyla başarıyla tamamlandı.
Köşemi takip eden okurlarımızın çok yakından bildiği gibi, konkordatoda yapılan son değişiklikler üzerine “Bankacılık lobisi konkordatoyu bitirdi” başlıklı yazım bu köşede 25 Aralık 2018'de yayımlanmıştı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Özet: Mahkeme, makul güvence veren denetim raporunun Bağımsız denetim teknikleri uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenme ve değerlendirme yapılarak hazırlanmadığı,
Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti.
"Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleğinde Geleceğe Bakış; Sorunlar ve Fırsatlar" Konusunu Masaya Yatırdı.