Değerli Konut Vergisi’nin belirsizlik dünyasında açıklama beklentisi
14 Ocak 2020 Salı
Bilindiği gibi 7.12.2019 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı . .
Değerli Konut Vergisi’nin belirsizlik dünyasında açıklama beklentisi
HUKUKA GÖRE

Değerli Konut Vergisi’nin belirsizlik dünyasında açıklama beklentisi

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com

Bilindiği gibi 7.12.2019 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile “değerli konutlar vergisi” ihdas edilmişti.

Bu vergi ile Türkiye sınırları içindeki bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce (TKGM) belirlenen değeri beş milyon Türk Lirası’nı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi kılınmış ve TKGM değeri beş milyonu aşan konutları genel müdürlüğün web sayfasında ilan ederek ilgilisine de tebligat yapmıştır.

Bu arada bu vergiye ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidileceği, getirilen bu verginin yeniden düzenleneceği, konunun meclis gündemine tekrar geleceği ve hatta uygulamanın bir yıl ertelenebileceği açıklandı. Bu açıklamanın hukuki bir izdüşümünün olmaması ve yaşamın yürürlükteki yasayla devam ediyor olması dolayısıyla TKGM tarafından kendisine tebligat yapılanlar bilinmezlik dünyasına sürüklendi. Şimdi bu bilinmezliklere, bilinenler ile yanıtlar arayacağım.

Her şeyden önce tebligat 1 Ocak sonrası yapılanlar biraz daha rahat. Çünkü onlar için mükellefiyet 2021’de başlayacak. Yeni yıla kadar, nasılsa yeni bir düzenleme yapılacak. Ancak bu durumda olanların da mutlaka TKGM’ye itiraz etmesi ve aşağıda açıklayacağım sebeple dava açmalarında yarar var.

2019’da emlâk vergisi değeri beş milyonu aşanlar ise kısmen rahat. Çünkü TKGM’ye itiraz aşamaları söz konusu değil. Bu grup için beyan ve vergilendirme Şubatta başlayacak. Şubata kadar bir düzenleme / erteleme nasıl olsa yapılır.

2019 içerisinde tebligat yapılanlar ise en huzursuz kesim. Bu grupta yer alanlar doğal olarak TKGM’ye itiraz dilekçelerini verdiler. Ve bu gruptakiler için de vergilendirme aşaması şubatta başlayacak. Ancak değer konusu halen açıkta.

İtiraz edipte itirazları reddedilenler veya 60 gün içerisinde cevap verilmeyenler (ki 60 gün içinde cevap/ret dilekçesinin tebliğ edilmemesi talebin zımnen reddedildiği anlamını ifade etmektedir) 30 gün içerisinde dava açmak zorundadırlar. Bu dava değere karşı ve Ankara Vergi Mahkemesinde açılacaktır. (Bu dava için Ankara’ya gitmeye gerek yok, bulunduğunuz ildeki vergi mahkemesine de dilekçe teslim edilerek dava açılabilir).

Tabii ki, belirlenen değerin doğruluğunu düşünenlerin böyle bir dava ile uğraşmasına gerek yoktur.

Şimdi diyeceksiniz ki, nasıl olsa bir yeni düzenleme yapılacaksa, değere karşı dava açmanın anlamı ne?

Bu soruya yanıt verebilmek, yapılacak düzenlemenin içeriğini bilmeye bağlı. Torba yasa ile sadece verginin yürürlük tarihini gelecek yıla erteleyen ancak asıl düzenlemeyi yıl içine bırakan bir düzenleme, bu soruya yanıt vermek için yeterli olmaz.

İleride yapılacak asıl düzenlemede, sadece vergi oranı düşürülüp, “2019 sonunda veya 2020’de yapılan değerleme işlemlerinin 2021’de yeniden değerleme oranı kadar arttırılmak suretiyle uygulanır” denilmesi durumunda, biçilen değerin yüksek olduğunu düşünenler, dava açmadıkları takdirde, değere itiraz ve dava açma sürelerini kaçırmış ve biçilen değeri kabul etmiş durumda olacaklardır. Bu nedenle yeni düzenlemenin içeriği belli olmadıkça dava açılması zaruret oluşturmaktadır.

Bu da, on binlerce davanın mahkemelere yığılması, mükelleflerin (bilirkişi ücretleri ve karşı taraf vekâlet ücreti de dikkate alınırsa bir hayli yüksek tutarda) yargılama giderleri ile karşılaşması demektir.

Bu nedenle, bir an önce yeni düzenlemede yapılmış değerlerin geçerli kabul edilip edilmeyeceğinin yetkili ağızlarca açıklanması gerekmektedir.

Yetkili ağız kimdir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde şu an için, Cumhurbaşkanlığı’nın veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yahut Kabine’nin kanun teklif etme yetkisi yoktur. Bu yetki milletvekillerindedir. Hangi milletvekilinin nasıl bir teklifte bulunacağını ve Meclis’in bu teklifi ne şekilde kabul edeceğini ise bilme olanağı yoktur. Bu nedenle yetkili ağzın olmadığı söylenebilirse de bu konuda Sayın Cumhurbaşkanının veya onun adına açıklama yapma yetkisi olanların açıklamalarına itibar etmek gerekmektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda çoğunluk partisi genel başkanı olarak Meclis grubunu yönlendirme yetkisi vardır.

Şu anda mükellef kesimi, bu açıklamayı, değer tespitine karşı dava açıp açmama noktasında karar için beklemektedir. Eğer TKGM tarafından belirlenen değerlere itibar olunmayıp, yeniden bir değer belirlemesi yapılması düşünülüyorsa veya sadece emlak vergisi değerli üzerinden matrah belirlenmesi yoluna gidilecekse (ki bence olması gereken budur) bunun bir an önce açıklanmasında yarar vardır. Bir an önce bu yolda yapılacak bir açıklama hem mahkemeleri on binlerce davadan kurtaracak hem de mükellefleri rahatlatacaktır.

Öte yandan TKGM’nin ret cevaplarını yeni düzenlemeye kadar geciktirmesi de sorunu çözmeyip karmaşıklaştıracaktır. Zira itirazlardan itibaren 60 gün geçtikten sonra 30 gün içinde dava açılmaması ve daha sonra gelecek ret cevabının dava konusu edilmesi halinde, yargının– ilk dava hakkının kullanılmamasından hareketle- süre aşımı dolayısıyla davayı reddedecek bir yorumda bulunması ihtimali söz konusudur. Bu nedenle 60 günlük zımni ret süresi sonrasında hemen herkes yine dava açacaktır. (Dünya)
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 28/1/2020 tarihinden itibaren
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bağımsız Denetçilere yönelik 2019 Takvim yılı içerisinde katılmış olduğunuz eğitim programlarının son bildirim tarihi 15 Ocak 2020 olup . . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan
Günlerce yazdık, daha pek çok kişi de yazdı. Basında ve medyada pek çok haber çıktı. İnsanlar neler yapabileceklerini araştırdılar, soruşturdular,
Ticari kazançlarda binek otomobili amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalar Mevcut uygulamada, işletme aktifine kayıtlı
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
Danıştay' ın Nispi Aidatı Kaldırılması Sonrası, Üye aidatları Hakkında Görüşlerini Açıkladı.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ülkemizde bir zamandan bu yana faaliyet gösteren faizsiz finans sektörünü geliştirmek . . . .
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız