Devletin alacağına ve borcuna aynı faiz oranı uygulanacak…
17 Ekim 2019 Perşembe
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Devletin alacağına ve borcuna aynı faiz oranı uygulanacak…
Devletin alacağına ve borcuna aynı faiz oranı uygulanacak…

Dr. Nedim Türkmen - (Sözcü)

Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla, Vergi Usul Kanunu'na 1985 yılında “gecikme faizi “müessesesi eklenmiştir. Vergi idaresinin kendi alacaklarının geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle yaptığı faiz alınmasına ilişkin düzenlemeden tam 13 yıl sonra, 1999 yılında mükelleflere iade edilmesi gereken vergilere faiz ödenmesini ilişkin düzenleme Vergi Usul Kanunu'nun 112. maddesine eklenmiştir. Ancak bu düzenleme tam anlamıyla bir gecikme faiz müessesesi olmayıp, iadenin aşırı gecikmesi halinde gecikmeden dolayı daha düşük oranlı tecil faizi oranında bir ödeme öngörülmüştür. Yapılan bu düzenleme “ihtirazi kayıtla” beyanname verilip açılan dava sonucunda, davanın kazanılması halinde, yargı kararı uyarınca iadesi gereken vergilerde uygulanamıyordu. Sadece mahkeme kararının tebliğinden sonra ödeme yapılmaması durumunda uygulanabiliyordu. Bu durum mükellef aleyhine dengeyi bozuyor ve adalet duygusunu zedeliyordu. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 2007 yılında, yargı kararları uyarınca iadede mükellefe faiz verilemeyeceğine hükmetmişti.

DEVRİMİ BAŞLATACAK VERGİ MAHKEMESİ KARARI

Davacı şirket, 2018 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini Nisan 2019'da “ihtirazi kayıtla“ vermiştir. Kurumlar vergisi beyannamesinde, Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki kararda kurumlar vergisi matrahından yapılacak indirime ilişkin olarak kıst dönem uygulanıp uygulanmayacağının belli olmaması ve vergi dairesi ile sorun yaşamamak için Ar-Ge harcamasının bir bölümünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almış, Ar-Ge indirimine konu edilmeyen kısma isabet eden tutarın, yasal faizi ile red ve iadesi amacıyla dava açmıştır.

Vergi Mahkemesi mükellefin ihtirazi kayıtla beyanname vermesinin usule uygun olduğuna ve Ar-Ge harcamaları hakkında mevzuat hükümlerinde özel bir dönem gösterilmediği için kıst hesap döneminin dikkate alınarak işlem yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Vergi Mahkemesi: “Devlet alacaklı sıfatı ile vergi borcunun ödenmesi hususunda mükellefe emir verirken, emirlerine uymayan mükellef hakkında da, hükümranlık yetkisine dayanarak öngördüğü; gerek idari, gerekse kişi hürriyetine yönelik cezalar uygulama kudretine sahip olması nedeniyle, vergi ilişkisinin kamu hukuku alanına dahil olduğu tartışmasızdır. Bu bakımdan; kanundan doğan ve kamu hukuku alanında cereyan eden vergi ilişkisinde, sözleşmeden doğan özel borç ilişkilerinde kanuni faizi düzenleyen 3095 Sayılı Kanunun uygulama olanağı bulunmamaktadır.

Vergi ilişkisinde taraflar eşit statüde değildir. Bu eşitsizliğin kişi hürriyetleri, özellikle mülkiyet hakkı üzerinde aleyhe sonuç doğurması ihtimaline karşı geliştirilen verginin yasallığı ilkesi, bireyi bu eşitsiz ilişkide devlete karşı koruma amacı gitmektedir. Pozitif Vergi Hukukumuzda Devlet, mükellef tarafından dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplamak suretiyle, bu surette uğradığı ekonomik kaybı telafi etme amacı taşırken, aynı ilişkinin diğer tarafı olan mükellefin davayı kazanması durumunda, aynı yasada herhangi bir düzenleme öngörmemek suretiyle, vergi hukukunun temel işlevi olarak devlet ile birey arasında kurulmaya çalışılan çıkarlar dengesini birey aleyhine bozmaktadır. Bu nedenle devletle bireyin çıkarları arasındaki adil dengenin; mükellefe iade edilecek vergilere de, devletin kendi alacaklarına uyguladığı gecikme faizi oranının esas alınması suretiyle kurulması gerekir ki, bu aynı zamanda hukuk devletinde adil dengenin sağlanması için zorunludur.

Bu itibarla davacıya iadesine karar verilen tutara gecikme zammı oranında faizin uygulanması, kanuna ve hukuka uygun olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.” (Ankara 1. Vergi Mahkemesi'nin E:2019/447,K:2019/928 sayılı Kararı) Bundan sonraki süreçte, uygulamanın ve yasal düzenlemelerin bu yönde ilerlemesini beklemek, her mükellefin en doğal hakkıdır.
11- SMMM&Bağımsız Denetçi Eğitmen Bülent Berki, "Son Düzenlemelere Göre E-Dönüşüm, E-Fatura ve Güncel Mevzuattaki Son Değişiklikler" Hk. Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Gelen Sorulara Yanıt Verdi. (SON)
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda 7183 sayılı Kanunla kurulan
Annem 31 Ekim 1962 doğumlu olup, sigorta girişi 1 Temmuz 1984'tür. Toplam sigortalı prim gün sayısı 2629 gün.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Köşemde, temmuz ayından bu yana Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ve sonrasında kanununun uygulama esaslarını düzenlemek
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen ve Meclis gündemine gelmek üzere sıra bekleyen
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün aramızdan ayrılışının 81. Yıldönümü anısına düzenlediğimiz
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sosyal düzende, hayatın işleyişi için oldukça gerekli bir kanun olarak göze çarpıyor.
MMMBD Geçmiş Dönem Yöneticilerinden Değerli Kardeşim Sabri Kömek in Kıymetli Eşi Ayşe Birgül Kömek'i 09 Kasım 2019 Cumartesi Günü (Bugün) Saat 07.40 da Kaybetmenin Üzüntüsü İçindeyiz.
Bakış Yeminli Mali Müşavirlik & Bağımsız Denetçi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ümit Özer' MMMBD Genel Merkezinden Vefa Örneği;
24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede . . .
Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Eren Yeşilyurt' un Yapmış Olduğu Konuşma.
7183 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (Turizm Payı Hk.) 15.07.2019 . 2019/5 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi 03.10.2019 - (VD Uygulamalarında güncel
Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi için beyanname veren mükellef sayısını artırmayı, istisna ve muafiyetleri daraltmayı amaçlayan . . . .
Futbol Turnuvası 02 Kasım 2019 Cumartesi Günü Halkalı Etap Stadı İstanbul Trabzon Spor Tesisle. . . .
Çalışan ve işsizlik sigortasına prim ödeyenler, işsiz kalınca 1015 - 2013 TL arası işsizlik parası alabiliyor. İşte tüm ayrıntılar...
Yılın son iki ayına girdiğimiz bu günlerde, devasa bütçe açığı nedeniyle ilave kaynak arayışına giren iktidar yeni bir vergi teklifini Meclis'e sundu.