Devreden KDV ve KDV İadesine Çözüm Önerileri
08 Şubat 2019 Cuma
Devreden KDV’nin aşırı birikmesinin en önemli nedeni KDV iadesi alma hakkı olanların zorluklar nedeniyle KDV iadesi almaktan vazgeçmeleri.
Devreden KDV ve KDV İadesine Çözüm Önerileri

Devreden KDV ve KDV İadesine Çözüm Önerileri

İTO Meslek Komite Üyesi - YMM Hikmet Kabuk

Devreden KDV’nin aşırı birikmesinin en önemli nedeni KDV iadesi alma hakkı olanların zorluklar nedeniyle KDV iadesi almaktan vazgeçmeleri.

Başta indirimli oran mal teslimi yapan şirketler olmak üzere ihracat, teşvikli, uluslar arası taşımacılık, tevkifatlı vb bir çok teslimlerin KDV iadelerinde bir çok ödenen KDV’nin iadesi mevzuattan kaynaklanan nedenlerle yeterli iade alınamamaktadır. 

Ancak en büyük sorun indirimli oran teslimler (inşaat, sağlık ve sağlık malzemeleri, fırın, makine leasing, yayıncılar,ayakkabı yedek parça teslimleri,tekstil malzemeleri teslimleri vb onlarca sektörü ilgilendirmektedir.indirimli KDV oranı teslimlerinde KDV iadesi mutlaka uygulanabilir mevzuata kavuşmalıdır. 

Genellikle yüksek tutarlı devirler bu sektörlerin hakları olan KDV iadelerini alamamalarından kaynaklanıyor. 

Örnek verirsek her yıl belli bir tutarın üstü (2019 yılı 14.100TL) iade istenebiliyor. Bu tutar yıllar içinde birikiyor ve önemli tutara ulaşabiliyor. %1 ve %8 indirimli KDV oran teslimi olduğu zaman mükellef %1 tesliminin iadesini almak istiyor. Mevzuat tüm yıl için ayıramazsın tamamını hesaba katılmasını istiyor. Yıl içinde örnek ilk 5 ay %8 indirimli oran satış var 6 ay %1 indirimli oran teslimi var. Yalnız 6 ayın iadesini isteme hakkı yok.İlk 6 ayın satışları alışları maliyetleri vb bir çok hesaplama sonunda çok az iade çıkabiliyor.O kadar emeğe değmediği için mükellef iade almaktan vazgeçiyor.İndirimli oran KDV teslimlerine ait KDV iadesi daha basit anlaşılır ve mükellef istediği ayı KDV iadesi alabilme hakkı olmalı. Yıllık KDV iadesi uygulamasından vaz geçilmeli. Mükellef istediği ayda kesinti olmadan hak ettiği KDV iadesini alabilmeli.

Ancak bizim önerdiğimiz sistem (İndirimli oran teslimi hesaplanan KDV’si- indirimli oran teslimine ait %18 hesaplanan KDV) = iade alınacak KDV.  iade alınacak KDV en fazla Devreden KDV kadar olabilir şeklinde mevzuat düzenlenirse sektörlerin önemli kısmı Devreden KDV yükünden kurtulacağını düşünüyoruz. 

Diğer taraftan mükellef kurum KDV beyannamesinde iade talep ettiği KDV iade tutarının yarısını vergi borçlarından mahsup talep edebilmeli. Ancak mahsubun geçerli olması için en fazla 6 ay içinde gerekli belgeler vergi dairesine teslim edilmeli hükmü konulabilir.

Aynı şekilde nispeten daha kolay olan ihracat,teşvikli,tevkifatlı teslimler içinde uygulanabilir

8.1.İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade uygulaması için önerilerimiz.

İndirimli orana tabi teslimlerde KDV iadesi uygulamasının çok karmaşık ve uygulanamaz olduğunu düşünüyoruz. Devreden KDV’nin bu kadar büyük tutarlara ulaşmasının en önemli nedeni mükelleflerin indirimli orana tabi teslimlerinden uygulamadaki zorluklar nedeniyle iade talebinden vazgeçmeleridir. Odamızın Fırın unlu mamüller,yayıncılar,sağlık gereçleri ,makine üreticileri,inşaat vb bir çok sektörünü indirimli oran KDV teslimlerinden iade uygulaması etkilemektedir.Burada temelde 5 değişiklik yapılmasını öneriyoruz. 

1-İndirimli KDV oranı ile teslimlerde KDV iadesinde  alt sınır uygulaması sıfır olmalı veya kaldırılmalı.

2-indirimli KDV oranına tabi teslimlerde KDV iadesi aylık iade şeklinde olmalı. Uygulama Genel Tebliğinde yılı içinde talep edilen mahsuben aylık KDV  iade uygulamasının ilgili yılın sonuna kadar mahsup edilmesi şartı vardır. Bu şartın uygulanmasının mümkünü yoktur.özelikle Ekim,Kasım,Aralık aylarının  KDV iade taleplerinin belgelerinin tamamlanması ve iadesinin mahsuben istenmesi yıl içinde mümkün değildir. Zaten kasım beyanı aralık 24 de aralık beyanı ocak 24 verilmektedir.Yıl bittiği için mahsubu mümkün değildir. 

Burada mükellef yılı içinde mahsup edemediği için baştan yeniden hesaplama, belgeleme vb işlemleri yeniden yapmaktadır.buda mükellefe çok zor gelmekte ve bir kısım iade hakkından vazgeçmesine neden olmaktadır. Devreden KDV bu nedenle artmakta,mükellef vergi sgk vb kamu borçları artmaktadır.Burada önerimiz yılı içinde mahsuben aylık KDV iadesi yerine , indirimli oran mal ve hizmet teslimlerinde aylık KDV iadesi şeklinde düzenlenmesidir.

3- İndirimli KDV oranına tabi teslimlerde yıllık KDV iade talebi zorunlu bir uygulama değil isteğe bağlı olmalı. İsteyen mükellefler yıllı hesaplama ve KDV iade talebi yapmalı.

4-İndirimli KDV oranı ile teslimlerde yılın başından itibaren her ay  kümülatif  hesaplama uygulaması zorunlu olmamalı. Mükellefin aralık ayında leasing makine teslimi varsa ihracat ve diğer tam istisna kapsamında uygulanan KDV iadeleri gibi Aralık ayına ait hesaplama vb çalışmalarını yapmalı. Yılın 3-4 ayında olan iade talep hakkı için 12 aylık kümülatif çalışma yapması emek zaman ve maliyet oluşturmaktadır. Yalnız indirimli KDV oranı ile teslimlerinin olduğu ayları çalışması, hesaplaması raporlaması yeterli olmalı.

Öte yandan uygulama genel tebliğinde indirimli KDV oranı teslimlerinde KDV iadesi hesaplanmasında iade talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibariyla indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte olup,işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir.denilmektedir. Burada uygulamada şöyle bir anlam çıkarılıyor. Bir mükellef %1 KDV ye tabi  leasing makine teslimi var,birde %8 KDV tabi teslimleri var. Mükellef yalnız %1 KDV ye tabi makine teslimleri için KDV iade talep hakkı yoktur gibi anlaşılıyor. Burada ilgili ay için aynı KDV orana tabi teslimler içinde ayrıştırma yapılamaz şeklinde düzenlenmesini öneriyoruz.

Öte yandan tam istisna veya diğer konularda iade talebinde sabit kıymet alımlarına ilişkin ödenen KDV’nin yüklenim konusu yapılmasına açıklık getirilmeli. Doğrudan iade talep edilen teslimin üretiminde kullanılması ve ilgili aylarda yüklenilen KDV konusu yapılamayan KDV’lerinin gelecek dönemlerde nasıl iade konusu yapılacağına açıklık getirilmeli.

İndirilecek KDV listelerinde toplam indirilecek KDV’nin %5’i tutarında yazar kasa fişleri doğrudan tek kalemde yazılabiliyor. Ancak Uygulamada bu tutarların dökümleri eksik yazılarında tek tek döküm halinde isteniyor. bazı yazar kasa fişleri çıkartılıyor. Bu tür küçük meblağlara karşı daha esnek olacak sirkü vb yollarla açıklamalar yapılabilir.Bu tutarların iade konusu yapılması kabul edilmiyor.Yüklenilen KDV listesinde yazar kasa fişleri iade konusu yapılacaksa tek tek yazılması gerekiyor. 

Önceki yıllarda toplam iade alınacak KDV’nin %5’ne kadar olumsuz mükelleflerden yapılan alımlarda eksik kabul edilmiyordu.Son dönem uygulamalarda bu yaklaşımdan vazgeçildi.İdari bir kararla bu uygulama işler hale getirilebilir.,
KDV iadelerinde fatura tarihinden sonra yapılan giderler iade konusu yapılamıyor. Bu konuda da uygulamada açıklık getirilebilir.

Sonuç;

İstanbul Ticaret Odası 19 no’lu Mali Müşavirler komitesi olarak özelikle indirimli KDV oranına tabi mal ve hizmet teslimlerinde KDV iadesinin uygulamasında aylık KDV iade uygulamasına işlerlik kazındırılmalı, kümülatif hesaplama yönteminden vazgeçilmeli, indirimli oran teslimlerde KDV iadesinde Alt sınır uygulaması kaldırılmalı ve aynı ayda %1 ve % 8 indirimli KDV oranına tabi satış olması halinde mükellefin istediği orandan birine ait KDV iadesini talep etme hakkı verilmeli. Odamızın birçok üyesinin devreden KDV sorunu KDV iadesi talep etme hakkından faydalanmadığından kaynaklandığını düşünüyoruz. KDV iade hesaplama şeklinin (İndirimli oran hesaplanan satış KDV’si - % 18 KDVli satılsaydı hesaplanan KDV =iade alınacak KDV) iade alınacak KDV  devreden KDV’den fazla olamaz. Bu hesaplama yöntemi tüm KDV iadeleri içinde önerimizidir. Hesaplamadan kaynaklanan kısıtlamalardan dolayı devreden KDV tutarının yükseldiğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak; KDV iadesi Ticaret sanayi hizmetler vb sektörler için son derece önemli. İadelerin gecikmemesi, iade tutarlarının amacını aşan yorum ve görüşlerle azaltılmaması, iade sürelerinin uzatılmaması ve hızlandırılması, mükelleflerden gereksiz belge istenmemesi gerekir.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı