Telif kazançları ve yükümlülükler
28 Temmuz 2020 Salı
7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un
Telif kazançları ve yükümlülükler
HUKUKA GÖRE

Telif kazançları ve yükümlülükler

Bumin DOĞRUSÖZ
bumin.dogrusoz@dunya.com


Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu'nun “Telif Kazançları İstisnası” başlıklı 18. maddesi ile “müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisi'nden müstesna” kılınmış ve ayrıca “eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahil” olduğu da düzenlemede vurgulanmıştır.

Bu istisnanın anılan kanunun 94. maddesi uyarınca uygulanan vergi kesintisini kapsamaması dolayısıyla, söz konusu istisna kapsamında elde edilen gelirlerin, anılan madde uyarınca vergi kesintisi yapmak zorunda olanlardan sağlandığı hallerde % 17 oranında vergi kesintisi söz konusudur.

7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki kazançları toplamı, 103 maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların kanunun 94'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur”.

Bu fıkra ile telif kazançları istisnası kapsamında kazanç elde edenlerin kazançlarının 2020 yılı için 600 bin TL'yi aştığı andan itibaren istisna haklarını kaybetmeleri ve mükellef olmaları öngörülmüştür.

Burada adaleti sağlamak için, sınıra kadar olan kazançların her durumda istisna kapsamında kabul edilmesi gerekmektedir. Oysa düzenlemeye göre, 600 bin liraya kadar kazanç elde eden sıfır (kazancını vergi kesintisi yapmak zorunda olanlardan sağlayanlarda %17) oranında vergi öderken 600 bin 1 TL kazanç elde edenler kazancın tamamı üzerinden %35 oranında vergi ödeyeceklerdir. Yani 1 TL kazancın vergisi 195 bin 870 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada olması gereken, sadece sınırı aşan kısmın vergiye tabi tutulmasıydı. Buradaki eşitsizlik ve adaletsizliği Anayasal açıdan da tartışmak gerekiyor.

Sınırın aşılıp aşılmadığı ilgili takvim yılının sonu itibarıyla belirlenecek ve 18'inci madde kapsamında elde edilen kazançlar toplamının söz konusu tutarı aşması halinde, elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. İstisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı yılsonu itibarıyla belirleneceğinden, istisnadan faydalanamayan mükelleflerin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri de olmayacaktır.

18'inci madde kapsamında telif kazancı elde edenlere vergi kesintisi yapmakla yükümlü olanlar tarafından yapılan ödemelerden %17 oranında stopaj kesilmesine dair uygulama eskisi gibi devam etmektedir. Bu konuda telif kazancı sahibinin kazancının sınırı aşıp aşmaması bir önem taşımamaktadır. Ancak sınırın aşılması dolayısıyla telif kazancı sahibinin yıllık beyanname vermesi durumunda, bu kesilen vergiler yıllık vergiden mahsup edilecektir. Serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının stopaj uygulamasında herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Öte yandan telif kazancı kapsamında gelir elde eden ve istisna düzenlemesi kapsamında olanların, sınırı geçsin geçmesin, yapacakları ödemelerde vergi kesme yükümlülüğü söz konusu değildir. Örneğin bir yazarın kendisine bir ofis kiralaması halinde, kira bedelinden stopaj yapma yükümlülüğü yoktur.

Telif kazancı elde eden ve eserlerini kısmen veya tamamen ödemelerinden vergi kesmek zorunda olmayanlara teslim eden serbest meslek erbabının; defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmaktadır. Ancak bu zorunluluk, eserlerinin tamamını ödemelerinden vergi kesmekle yükümlü olan kişi ve kurumlara teslim eden serbest meslek erbabı için söz konusu değildir. Bu kapsamda olanların, yıl içindeki kazançlarının toplamının sınırı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve belge düzenleme zorunlulukları söz konusu değildir. Öte yandan başkaca faaliyetleri nedeniyle serbest meslek kazancı mükellefiyeti bulunan ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin telif kazançlarını kazançlarına ilişkin kayıtlarını da aynı defterde göstermesi mümkündür. Telif kazançları kapsamındaki faaliyetlerini arızi olarak yapanların ise, eserlerini kime sattıkları veya teslim ettikleri önem taşımaksızın defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır. (Dünya)
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Vergi kanunlarına göre maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyanname ile her ay SGK ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri,
Bilindiği üzere, 15.04.2008 tarihinde yayımlanan 2008/13459 sayılı BKK ile kambiyo muamelelerinde uygulanan . . .
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.İstanbul Sözleşmesi maddeleri ile kadına yönelik . . .
Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dallarındaki ligler tamamlandı ve yeni sezon öncesi transfer dönemi başladı. . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'de (Sıra No: 519) yapılan tanımlamadan
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.