Teşvik belgesiz makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasının süresi uzatıldı
30 Aralık 2019 Pazartesi
17 Mayıs 2018 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda açıklandığı üzere; 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer . . .
Teşvik belgesiz makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasının süresi uzatıldı
VERGİNİN GÜNDEMİ

Teşvik belgesiz makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnasının süresi uzatıldı

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
akif.akarca@alfaymm.com

17 Mayıs 2018 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda açıklandığı üzere; 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile 01.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 39. ve Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30. madde hükümleri ile teşvik belgesi alınmaksızın bazı makine ve teçhizat alımlarında katma değer vergisi istisnası uygulanması ve alınacak makine ve teçhizat için uygulanacak amortismanın normal sürenin yarısı kadar zamanda ayrılmasına imkan tanınmıştı.


24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile 3065 sayılı Kanun’un geçici 39’uncu maddesinde yer alan ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31 / 12 / 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. (Ancak, anılan yasal düzenlemede, amortismanla ilgili süre uzatımı yapılmamıştır.)

Anılan düzenlemelere göre;

- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya

- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere, anılan makine ve teçhizatların söz konusu mükelleflere 2022 takvim yılı sonuna kadar teslimi de katma değer vergisinden müstesna olacak, katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle, telimi yapan mükelleflerce yüklenilen katma değer vergileri, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü uyarınca, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan katma değer vergisi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve yukarıda belirtilen madde hükümlerinden yararlanılabilecek makine ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu (halen Cumhurbaşkanı), uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınacak yeni makine ve teçhizat listesi yayınlanmıştır. Genelgemiz ekinde sunulmuştur. Anılan listelerdeki makine ve teçhizat için yukarıda açıklanan düzenlemeden yararlanılabilecektir.

İstisna “yeni” makine ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makine ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makine ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İstisna kapsamında makine ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek, alacakları makine ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte, KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makine ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilecektir. İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makine ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecektir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilecek ve bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanun’un muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanacaktır.

Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada makine ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtecektir. Satıcı, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve bir örneğini alacaktır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme gireceklerdir.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecek ve istisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makine ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından onaylanacaktır. Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslimler, KDV beyannamesinde yer alan

"İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 332 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilecektir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslimlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacaktır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

İstisna kapsamında mal alan mükellefler, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. (26.12.2019-Dünya)
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...
İnternet Yasası olarak bilinen 5651 sayılı “internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi . . . .