VUK’a göre defter ve belgelerin saklanma süreleri ve özellikli durumlar
16 Ocak 2020 Perşembe
509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile . . .
VUK’a göre defter ve belgelerin saklanma süreleri ve özellikli durumlar
VERGİNİN GÜNDEMİ

VUK’a göre defter ve belgelerin saklanma süreleri ve özellikli durumlar

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
akif.akarca@alfaymm.com

509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile birlikte ticari ve mesleki faaliyette bulunan vergi mükelleflerinin önemli bir kısmı elektronik defter tutmak ve elektronik belge düzenleme zorunluğu kapsamına girmiştir. Kapsama girmeyenler eskiden olduğu gibi defter tutacak ve kağıt belge düzenleyeceklerdir. Elektronik defter ve belgelerin saklanmasında bazı farklılıklar olmakla birlikte defter ve belgelerin muhafaza edilmesi gereken süreler farklı değildir.


Vergileme ile ilgili defter ve belgeler VUK'un 253’üncü maddesine göre, “Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle düzenleyerek verdikleri ve aldıkları belgelerin bir örneğini, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.”

Beş yıllık sürenin dolmasından sonra vergileme ile ilgili ibraz zorunluluğu kalmadığı düşüncesiyle iş yerinde alan işgal etmesinden kurtulmak için yok edilebilmektedir.. Karar vermeden önce aşağıdaki hususları da değerlendirmek gerekir.

Defter ve belgelerin 5 yıldan sonra da saklaması gerekli durumlar

Defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıl olmakla birlikte, bazı durumlarda kayıt ve belgeleri beş yıldan daha uzun sürelerle muhafaza etme gereği bulunmaktadır.

Beş yıllık süre geçmiş olsa bile böyle durumlarda defter ve belgeleri saklama zorunluğu devam etmekte, incelenmek üzere talep edilmesi halinde incelemeye ibraz edilmesi gerekmektedir. Bunların başlıca örnekleri aşağıda olduğu gibidir.

Geçmiş yıl zararları

Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 88’inci maddesine göre, gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(bazı istisnalarla)diğer kaynakların kazanç ve iratlarından mahsup edilir. B mahsup neticesinde kapatılamayan zarar kısmı müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilemeyen zarar bakiyesi müteakip yıllarda indirilemez.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 9’uncu maddesinde zarar mahsubuna ilişki ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince zararın gelecek yıllara devri halinde devreden bu zararların mahsup edilebildiği yıldan itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi boyunca zararın oluştuğu yıla ilişkin defter ve belgelerin muhafaza edilmesi gerekecektir.

Yıllara sari inşaat işleri

Yıllara sari inşaat işleri işin bittiği yılda vergilendirilmektedir. Dolayısıyla, bu kapsamdaki defter ve belgelerin de işin bittiği yılı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile saklanması gerekecektir. İşin bir yıldan daha fazla vergilendirme dönemine yayılmış olması nedeniyle işe başlanılan ilk yıldan itibaren defter ve belgelerin muhafaza edilmesi gerekir. İnşaat işi iki yıl sürmüşse ilk yıl defter ve belgeleri 6 yıl saklanmak durumunda olacaktır.

Yukarıda açıkladığımız gibi inşaat işlerinin zararla kapanması dolaysıyla yıllık beyannamede zarar ortaya çıkmışsa ayrıca zararın mahsubunun gerçekleştiği yıldan itibaren beş yıllık zaman aşımı süresi beklenecektir. Defter ve belgelerin saklama süreleri 5 yılı aşmış olacaktır.

Amortismanlar

Geçmiş yıl zararlarında olduğu gibi, bir gider unsuru olan amortismanların da gider yazıldığı yılda tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle amortismana tabi kıymetin iktisabı ile ilgili belgeler bakımından, 5 yıllık zamanaşımı-saklama süresi, kıymetin tamamen itfa edildiği yılı izleyen takvim yılı başından başlar. Sabit kıymetin amortisman süresi 5 yılsa sabit kıymetin alım faturası 10 yıl saklanmış olacaktır.

KDV Mahsup ve İadesi

İlgili olduğu dönemden sonraki yıl içinde katma değer vergisi indirimi ve iadesi söz konusu olması halinde KDV’nin dayanağı olan defter ve belgelerin muhafaza yükümlülüğü beş yıl olmakla beraber istisna veya muafiyet şartlarının ihlali halinde ihlal edildiği yılı izleyen yılın başından itibaren 5 yıl daha saklanması gerekir.

Vergi beyannamelerinin takdir komisyonuna sevk edilmesi

Beş yıllık zaman aşımı süresi dolmadan beyanların vergi idaresince, takdir için takdir komisyonuna sevk edilmesi halinde zaman aşımının işlemesi durur. Ancak duracak süre bir yılı aşamaz. Beyanlarının takdire sevk edildiğini bilen vergi mükelleflerinin defter ve belgelerini bu durumu dikkate alarak saklamaları uygun olur.

Kurumların tasfiyesinde defter belgelerin saklanma süresi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesi birinci fıkrasının (ç) bendine göre ,bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı ,tasfiyenin sona erdiği yılı izleyen yılın başından başlar. Bu tarihten itibaren beş yıl süre ile defter ve belgelerin muhafazası gerekir. Tasfiye iki yılda tamamlanmışsa tasfiyenin başladığı yılın defter ve belgeleri de muhafaza ve incelemeye yetkililerce istendiğinde ibrazı gerekir.

Diğer kanunlardaki saklama süreleri

Öte yandan,5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86’ıncı maddesinde, işveren ve iş yeri sahipleri, iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılın başından başlamak üzere 10 yıl süreyle, saklamak ve kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmekle yükümlü tutulmuşlardır. Dolayısıyla, sosyal sigortalar kapsamına giren evrak ve belgeler ile defterlerin 5510 sayılı Kanun uyarınca 10 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nda defter ve belgelerin saklanma süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Açılabilecek ticari davalarda delil olması bakımından defter ve belgelerin varlığı önemlidir. (Dünya)
23- ÖZEL BÖLÜM : TRT İstanbul Radyosu Sanatçılarından Konuk Sanatçı Nusret Yılmaz Eşliğinde Hep Birlikte Koro " Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında" ve " İndim Havuz Başına" Adlı Eserleri Okuyarak Bir Daha ki Konserde Buluşmak Üzere Konser Sona Erdi.
12 Şubat tarihli DÜNYA’da tek işverenden alınan ücretlerin vergilendirilmesi ve bu konuda yeni yapılan düzenlemelerden bahsetmiştim.
Müstahsil makbuzu: Vergi Usul Kanunu’nun 235. Maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak
Yeni ekonomi torba teklifiyle kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynak 35 milyar liraya çıkarıldı. 39 maddelik yeni ekonomi torba teklif Meclise sunuldu
Dünyada birçok ülkede kişilere, Anayasal haklarının ihlal edilmesi ve bu ihlallere karşı diğer yolların etkisiz ya da sonuçsuz kalmış olması durumunda;
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50’nci maddeleri uyarınca 2020 yılının ilk altı ayında verilecek yurtiçi gündelikleri yeniden tespit edilmiştir.
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun md. 79 hükmü gereği üçüncü şahıslar nezdinde ki mal ve alacakların haciz edilebileceğine ilişkin hükümler
Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalılık açısından “teklik ilkesi” söz konusu. Yani kişinin aynı anda tek bir statüde sigortalı olması esas.
103 bin konuttan 3 milyar lira gelir hedeflenen Değerli Konut Vergisi'nde geri adım atıldı. Anayasa'ya aykırı vergideki aykırılıklar
Günümüzde miras ile ilgili konularda birçok problem yaşanıyor ki bunlardan bir tanesi de “reddi miras” konusu... Reddi miras, miras bırakanın
Basit usule tabi mükelleflerle defter tutmak zorunda olmayanların muhafaza ve ibraz ödevleri Gelir vergisine tabi ticaret ve sanat erbabı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
2018 yılının son aylarında 13 Kasım 2018 günü İktidar Partisi tarafından TBMM’ne “Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ...
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 2017-2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere....
Asılacaksan İngiliz sicimi ile asıl demişler. Kim demişse Halt etmiş….Neymiş karar alınmış gönderilen beyanname sayısı ortalamanın üstündeymiş....
İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi alma süresi 31 Ağustos 2020’ye kadar uzatılırken, “al-sat” adı verilen
Mecliste Torba Kanun görüşülürken AK Parti ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri imzası ile verilen önergelerle Değerli Konutlar Vergisi baştan sona değişti, adeta yeniden düzenlendi.
Tartışmalara konu olan Değerli Konut Vergisi’nde yeni düzenlemeyle tek konutu olanlar kapsam dışında tutuldu ve kademeli uygulamaya geçilmesi kararlaştırıldı.
KYK ve vergi borçlarına düzenleme yapılandırma, sicil affı için düzenlemede son durum açıklandı. Düzenleme torba yasa ile gelecek.